งานบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
งานบริการตรวจสอบอาคาร
ตัวอย่างผลงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
การตรวจสอบและควบคุม
 
ผู้บริหาร BJC
 1. นายนุกูล นรคิม (Mr. Nukul Norakim) - กรรมการบริหาร

 2. นายนเรศ นรคิม (Mr. Nared Norakim) - กรรมการผู้จัดการ
รายชื่อผู้ประเมินหลัก
ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
 
ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ
 1. นายนเรศ นรคิม ใบอนุญาตเลขที่ วฒ.072

 2. นายนุกูล นรคิม ใบอนุญาตเลขที่ วฒ.130
ผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ
 1. นางลัดดาวัลย์ นรคิม ใบอนุญาตเลขที่ สม.208

 2. นายเจนวิทย์ เจนนพกาญจน์ ใบอนุญาตเลขที่ สม.258
ประวัติผู้บริหารโดยสังเขป

นายนุกูล นรคิม (Mr. Nukul Norakim)

ประวัติการศึกษา

 • โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตการประเมินราคาทรัพย์สิน (GPV) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรการบริหารและจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี่ราชมงคล ปี 2530

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการบริหารและผู้ประเมินหลัก บจก. โปรสเปค แอพเพรซัล เป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี
 • ผู้บริหารบริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นระยะเวลานานกว่า 4 ปี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 • ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ.130 ออกให้โดยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาเครื่องกล ประเภทสามัญวิศวกร เลขที่ สก.1885 ออกให้โดยสภาวิศวกร
 • วุฒิบัตรการอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล เลขที่ น.0171/2551 ออกให้โดยกรมโยธาธิการ
 • สมาชิกสามัญ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เลขที่ ส 37-464
 • สมาชิกสามัญ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย เลขที่ 02-1-0023-40

บทบาทและหน้าที่ทางสังคม

 • กรรมการบริหาร สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ปี 2549 ถึงปัจจุบัน
 • คณะควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • ตัวแทนสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยในการเข้าร่วมระดมสมองถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการประเมินราคาเครื่องจักร และกำหนดแนวทางสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ การประเมินราคาเครื่องจักร โครงการศึกษายกระดับการประเมินราคาเครื่องจักร สู่มาตราฐานสากล กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะทำงานร่างมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินราคาโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ (บทเฉพาะกาล) เพื่อนำเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

นายนเรศ นรคิม (Mr. Nared Norakim)

ประวัติการศึกษา

 • โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตการประเมินราคาทรัพย์สิน (GPV) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ได้รับคะแนนยอดเยี่ยม)
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย (AIT) ปี 2537
 • วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกียรตินิยม) ปี 2530

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการบริหารและผู้ประเมินหลักบจก. จี.พี.วี. โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น เป็นระยะเวลานานกว่า 5 ปี
 • ผู้ประเมินหลักบจก. โปรสเปค แอพเพรซัล เป็นระยะเวลานานกว่า 5 ปี
 • ผู้บริหารบจก. เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง เป็นระยะเวลานานกว่า 4 ปี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 • ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ.072 ออกให้โดยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาไฟฟ้า เลขที่ ภฟก.3148 ออกให้โดยสภาวิศวกร
 • วุฒิบัตรการอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล เลขที่ น.0171/2551 ออกให้โดยกรมโยธาธิการ
 • สมาชิกสามัญ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เลขที่ ส 37-465
 • สมาชิกสามัญ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย เลขที่ 02-1-0024-40

บทบาทและหน้าที่ทางสังคม

 • คณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ปี 2549 ถึงปัจจุบัน
 • ตัวแทนสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยในการเข้าร่วมระดมสมองถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการประเมินราคาเครื่องจักร และกำหนดแนวทางสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ การประเมินราคาเครื่องจักร โครงการศึกษายกระดับการประเมินราคาเครื่องจักร สู่มาตราฐานสากล กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะทำงานร่างมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินราคาโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ (บทเฉพาะกาล) เพื่อนำเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
   

Copyright 2007 by Brent Joe Cosens Consulting Co., Ltd. All Rights Reserved.