งานบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
งานบริการตรวจสอบอาคาร
หนังสือรับรองการขี้นทะเบียน
เป็นผู้ตรวจสอบอาคารและวุฒิบัตร
อาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย
ประเภทการตรวจสอบอาคาร
และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
ตัวอย่างผลงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
การตรวจสอบและควบคุม
   
 

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล เลขที่ น.0171/2551 ออกให้โดยกรมโยธาธิการ ดังรายนามผู้มีวุฒิบัตร 2 ท่าน คือ

 1. นายนุกูล นรคิม
 2. นายนเรศ นรคิม

บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวง กําหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และสามารถให้บริการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ?การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

 
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและวุฒิบัตร
อาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายมี 9 ประเภท ดังนี้
 1. อาคารสูง (อาคารที่ความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป)
 2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่รวมกันทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป)
 3. อาคารชุมนุมคน (ชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป หรือพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป)
 4. โรงมหรสพ (อาคารหรือส่วนใดของอาคาร ใช้เพื่อการแสดงรื่นเริงเป็นปกติธุระ)
 5. โรงแรม ( โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป)
 6. อาคารชุด (อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม พื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.)
 7. อาคารโรงงาน (โรงงานที่สูงกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.)
 8. สถานบริการ (สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตร.ม.ขึ้นไป)
 9. ป้าย (สูงมากกว่า 15 ม. พื้นที่มากกว่า 50 ตร.ม. หรือติดบนอาคารพื้นที่มากกว่า 25 ตร.ม.)
ประเภทการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
 1. การตรวจสอบใหญ่ เป็นการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามรายละเอียดการตรวจสอบให้กระทําทุกระยะ 5 ปี
 2. การตรวจสอบประจําป ีเป็นการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ?ประกอบของอาคารตามแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ ประกอบของอาคารประจําปีที่ผู้ตรวจสอบได้จัดทําขึ้น ให้กระทําในช่วงปีระหว่างการตรวจสอบใหญ่เป็นประจําทุกปี
การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารอย่างน้อยต้องทําการตรวจสอบในเรื่องดังต่อไปนี้
 1. การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
 2. การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
 3. การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร
 4. การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

 

   

Copyright 2007 by Brent Joe Cosens Consulting Co., Ltd. All Rights Reserved.