งานบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
งานบริการตรวจสอบอาคาร
ตัวอย่างผลงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
การตรวจสอบและควบคุม
 
ประวัติบริษัทโดยสังเขป
 
บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (บริษัทฯ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา ทางด้าน อสังหาริมทรัพย์ โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทุกประเภท จดทะเบียนสิทธินิติกรรม และการให้บริการ จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลสาระสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดำเนินการบริหารงานโดย ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ งานประเมิน มูลค่าทรัพย์สินมานานกว่า 12 ปี บริษัทฯ มีหลักการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และขึ้นทะเบียน เป็น ผู้ประเมินราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์กับสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงาน กำกับดูแลสากล และหน่วยงานมาตรฐานและจรรยาบรรณอื่น นอกจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญพิเศษ ในการประเมินราคาโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยทีมงานวิศวกรและผู้ประเมินหลัก ผู้มีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคา ทรัพย์สินเฉพาะทาง พร้อมใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมในวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดมา ทั้งการสัมนาภายในประเทศและระดับภูมิภาคในเรื่อง การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนา งานประเมินราคาทรัพย์สิน โดยนำเทคโนยี่ทางด้านคอมพิวเตอร์ และสาระสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ เช่น การค้นหา และการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้ง ระบบติดตามงานและกระบวนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลเปรียบเทียบและตรวจสอบ งานประเมินราคา เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
 
 1. เพื่อให้บริการงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินทุกประเภท เช่น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว รวมถึงโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรทางการเกษตรและก่อสร้าง
 2. เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านการจัดการทรัพย์สิน
 3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางด้านอสังหาริมทรัพย์ โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
 4. ให้บริการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พ.ศ.2535 และพ.ศ. 2543
นโยบายบริษัท
 1. ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. งานคุณภาพตามกระบวนการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ชำนาญงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 3. เรียนรู้และพัฒนางานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง
 4. เก็บรักษาข้อมูลของผู้ว่าจ้าง
การพัฒนาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ผ่านมา
 1. บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย เป็นตัวแทนในคณะควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย เชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารในตำแหน่งประชาสัมพันธ์ ปี 2549 ถึง 2550 และได้รับเลือกเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารสมาคมอีกวาระหนึ่งถึงปี 2552
 3. บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากสมาคมประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล พ.ศ.2549 ถึงปัจจุบัน
 4. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทย กับสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยในปี พ.ศ.2547
 5. บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยในการเข้าร่วมประชุมระดมสมอง โครงการศึกษายกระดับ การประเมินราคาเครื่องจักรสู่มาตรฐานสากล ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 6. เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นกับสำนักงานเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการปรับปรุงพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
 7. บริษัทฯ ได้ร่วมกับคณะทำงานร่างมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ การประเมินราคาโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย เพื่อนำเสนอต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 8. บริษัทฯ ได้ร่วมกับคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ (บทเฉพาะกาล) ซึ่งจัดโดยสมาคมประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย เพื่อนำเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
 9. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมศึกษาในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการสัมนาอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานจัดอบรมต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรมภายใน ให้กับพนักงานฝ่ายประเมินราคา
 11. บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล สำหรับการค้นหาข้อมูลเปรียบเทียบอสังหาริมทรัพย์ โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการให้บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว
 12. บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และการติดต่อประสานงาน เพื่อขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ทางด้านการประเมินมูลค่าโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์
 13. บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
 14. บริษัทฯ ได้ร่วมกับคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งจัดโดยสมาคมประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย เพื่อนำเสนอต่อก.ล.ต
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 1. บริษัทฯ เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (สมท.)
  สมาชิกประเภทสามัญตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา
 2. บริษัทฯ เป็นสมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย สมาชิกประเภทสามัญตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา และเข้าเป็นสมาชิกประเภทนิติบุคคลในปี 2549
 3. บริษัทฯ และผู้ประเมินหลักได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในปี 2550
 4. บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินราคาเครื่องจักรกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2549
 5. บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนนิติบุคคล ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกับสภาวิศวกรในปี 2551
 6. บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล กับกรมโยธาธิการในปี 2551 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ พ.ศ.2548
   

Copyright 2007 by Brent Joe Cosens Consulting Co., Ltd. All Rights Reserved.